คำแปล deaf แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deaf อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deaf แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deaf [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหูหนวก (พหูพจน์)

2. deaf [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หูหนวก
Synonym : obstinate, stubborn, unhearing
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่ได้ยิน, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deaf mean?
The meaning of deaf .
1. deaf [noun]
Definition : people who have severe hearing impairments
ตัวอย่างประโยค
Many of the deaf use sign language.

2. deaf [verb]
Definition : make or render deaf
Synonym : deafen
ตัวอย่างประโยค
A deafening noise.

3. deaf [adjective]
Definition : lacking or deprived of the sense of hearing wholly or in part

4. deaf [adjective]
Definition : (usually followed by `to') unwilling or refusing to pay heed
Synonym : indifferent
ตัวอย่างประโยค
Deaf to her warnings.


ETdict.com, Copyright ©