คำแปล deal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแจกจ่าย
Synonym : apportionment, distribution
คำที่เกี่ยวข้อง : การจัดสรร, การแบ่งปัน

2. deal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแจกไพ่
คำที่เกี่ยวข้อง : ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่

3. deal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การซื้อขาย
Synonym : agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
คำที่เกี่ยวข้อง : การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ

4. deal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดการ
Synonym : attend to, handle, take care of, treat, manage
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน

5. deal [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แจกไพ่
Synonym : dispense, distribute

6. deal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ
Synonym : hand, single game, the set of cards in one's hand
คำที่เกี่ยวข้อง : ไพ่ในมือ

7. deal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติดต่อธุรกิจ
Synonym : business deal, do business, trade
คำที่เกี่ยวข้อง : ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ

8. deal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิบัติตัว
Synonym : act, behave
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ

9. deal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณมาก
Synonym : a lot, great amount, full amount, whole
คำที่เกี่ยวข้อง : จำนวนมาก

10. deal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)
Synonym : plank, board


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deal mean?
The meaning of deal .
1. deal [noun]
Definition : a particular instance of buying or selling
Synonym : business deal, trade
ตัวอย่างประโยค
It was a package deal.
I had no further trade with him.
He's a master of the business deal.

2. deal [noun]
Definition : an agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each
Synonym : bargain
ตัวอย่างประโยค
He made a bargain with the devil.
He rose to prominence through a series of shady deals.

3. deal [noun]
Definition : (often followed by `of') a large number or amount or extent
Synonym : batch, flock, good deal, great deal, hatful, heap, lot, mass, mess, mickle, mint, mountain, muckle, passel, peck, pile, plenty, pot, quite a little
ตัวอย่างประโยค
A batch of letters.
A deal of trouble.
A lot of money.
He made a mint on the stock market.
See the rest of the winners in our huge passel of photos.
It must have cost plenty.
A slew of journalists.
A wad of money.

4. deal [noun]
Definition : a plank of softwood (fir or pine board)

5. deal [noun]
Definition : wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir)
Synonym : softwood

6. deal [noun]
Definition : the cards held in a card game by a given player at any given time
Synonym : hand
ตัวอย่างประโยค
I didn't hold a good hand all evening.
He kept trying to see my hand.

7. deal [noun]
Definition : the type of treatment received (especially as the result of an agreement)
ตัวอย่างประโยค
He got a good deal on his car.

8. deal [noun]
Definition : the act of distributing playing cards
ตัวอย่างประโยค
The deal was passed around the table clockwise.

9. deal [noun]
Definition : the act of apportioning or distributing something
ตัวอย่างประโยค
The captain was entrusted with the deal of provisions.

10. deal [verb]
Definition : act on verbally or in some form of artistic expression
Synonym : address, cover, handle, plow, treat
ตัวอย่างประโยค
This book deals with incest.
The course covered all of Western Civilization.
The new book treats the history of China.

11. deal [verb]
Definition : take into consideration for exemplifying purposes
Synonym : consider, look at, take
ตัวอย่างประโยค
Take the case of China.
Consider the following case.

12. deal [verb]
Definition : take action with respect to (someone or something)
ตัวอย่างประโยค
How are we going to deal with this problem?.
The teacher knew how to deal with these lazy students.

13. deal [verb]
Definition : come to terms with
Synonym : contend, cope, get by, grapple, make do, make out, manage
ตัวอย่างประโยค
We got by on just a gallon of gas.
They made do on half a loaf of bread every day.

14. deal [verb]
Definition : administer or bestow, as in small portions
Synonym : administer, allot, deal out, dish out, dispense, distribute, dole out, lot, mete out, parcel out, shell out
ตัวอย่างประโยค
Administer critical remarks to everyone present.
Dole out some money.
Shell out pocket money for the children.
Deal a blow to someone.
The machine dispenses soft drinks.

15. deal [verb]
Definition : do business
offer for sale as for one's livelihood
Synonym : sell, trade
ตัวอย่างประโยค
She deals in gold.
The brothers sell shoes.

16. deal [verb]
Definition : be in charge of, act on, or dispose of
Synonym : care, handle, manage
ตัวอย่างประโยค
I can deal with this crew of workers.
This blender can't handle nuts.
She managed her parents' affairs after they got too old.

17. deal [verb]
Definition : behave in a certain way towards others
ตัวอย่างประโยค
He deals fairly with his employees.

18. deal [verb]
Definition : distribute cards to the players in a game
ตัวอย่างประโยค
Who's dealing?.

19. deal [verb]
Definition : direct the course of
manage or control
Synonym : carry on, conduct
ตัวอย่างประโยค
You cannot conduct business like this.

20. deal [verb]
Definition : give out as one's portion or share
Synonym : apportion, divvy up, portion out, share

21. deal [verb]
Definition : give (a specific card) to a player
ตัวอย่างประโยค
He dealt me the Queen of Spades.

22. deal [verb]
Definition : sell
ตัวอย่างประโยค
Deal hashish.


ETdict.com, Copyright ©