คำแปล decade แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ decade อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

decade แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. decade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ
Synonym : a group of ten, 10

2. decade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทศวรรษ
Synonym : decennary, decennium
คำที่เกี่ยวข้อง : รอบสิบปี, สิบปี, ระยะเวลา 10 ปี

3. decade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระยะเวลา 10 ปี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does decade mean?
The meaning of decade .
1. decade [noun]
Definition : a period of 10 years
Synonym : decennary, decennium

2. decade [noun]
Definition : the cardinal number that is the sum of nine and one
the base of the decimal system
Synonym : 10, ten, tenner, x


ETdict.com, Copyright ©