คำแปล decline แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ decline อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

decline แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. decline [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทางลาด
Synonym : descent, declivity, downslope, slope
คำที่เกี่ยวข้อง : การเอียงลาด

2. decline [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิเสธ
Synonym : pass up, refuse, spurn
Antonym : accept
คำที่เกี่ยวข้อง : บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร

3. decline [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิเสธ
Synonym : fail to accept, refuse, reject, spurn
Antonym : accept
คำที่เกี่ยวข้อง : บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร

4. decline [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาวะตกต่ำ
Synonym : decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression, weakening
Antonym : improvement,rise
คำที่เกี่ยวข้อง : ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย

5. decline [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แย่ลง
Synonym : decay, decompose, diminish, deteriorate, dwindle, decrease, fade away, fail, go down, wane, weaken, worsen
Antonym : increase,improve,strengthen
คำที่เกี่ยวข้อง : เสื่อม, โทรม, ตกต่ำ, เลวลง, ลดลง

6. decline [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลาด
Synonym : incline downward, slope downward
Antonym : rise
คำที่เกี่ยวข้อง : เอียง, ลาดลง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does decline mean?
The meaning of decline .
1. decline [noun]
Definition : change toward something smaller or lower
Synonym : diminution

2. decline [noun]
Definition : a condition inferior to an earlier condition
a gradual falling off from a better state
Synonym : declination

3. decline [noun]
Definition : a gradual decrease
as of stored charge or current
Synonym : decay

4. decline [noun]
Definition : a downward slope or bend
Synonym : declension, declination, declivity, descent, downslope, fall

5. decline [verb]
Definition : grow worse
Synonym : worsen
ตัวอย่างประโยค
Conditions in the slum worsened.

6. decline [verb]
Definition : refuse to accept
Synonym : pass up, refuse, reject, turn down
ตัวอย่างประโยค
He refused my offer of hospitality.

7. decline [verb]
Definition : show unwillingness towards
Synonym : refuse
ตัวอย่างประโยค
He declined to join the group on a hike.

8. decline [verb]
Definition : grow smaller
Synonym : go down, wane
ตัวอย่างประโยค
Interest in the project waned.

9. decline [verb]
Definition : go down
ตัวอย่างประโยค
The roof declines here.

10. decline [verb]
Definition : go down in value
Synonym : correct, slump
ตัวอย่างประโยค
The stock market corrected.
Prices slumped.

11. decline [verb]
Definition : inflect for number, gender, case, etc.,
ตัวอย่างประโยค
In many languages, speakers decline nouns, pronouns, and adjectives.


ETdict.com, Copyright ©