คำแปล decrease แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ decrease อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

decrease แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. decrease [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การลดลง
Synonym : decline, diminution, fall-off, lessening, reduction
Antonym : expansion,growth
คำที่เกี่ยวข้อง : การตกลง, การน้อยลง

2. decrease [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ลดลง
Synonym : abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside
Antonym : increase
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง

3. decrease [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลดลง
Synonym : abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside
Antonym : increase
คำที่เกี่ยวข้อง : ตก, น้อยลง, สั้นลง, บรรเทา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does decrease mean?
The meaning of decrease .
1. decrease [noun]
Definition : a change downward
Synonym : drop-off, lessening
ตัวอย่างประโยค
There was a decrease in his temperature as the fever subsided.
There was a sharp drop-off in sales.

2. decrease [noun]
Definition : a process of becoming smaller or shorter
Synonym : decrement

3. decrease [noun]
Definition : the amount by which something decreases
Synonym : decrement

4. decrease [noun]
Definition : the act of decreasing or reducing something
Synonym : diminution, reduction, step-down

5. decrease [verb]
Definition : decrease in size, extent, or range
Synonym : diminish, fall, lessen
ตัวอย่างประโยค
The amount of homework decreased towards the end of the semester.
The cabin pressure fell dramatically.
Her weight fell to under a hundred pounds.
His voice fell to a whisper.

6. decrease [verb]
Definition : make smaller
Synonym : lessen, minify
ตัวอย่างประโยค
He decreased his staff.


ETdict.com, Copyright ©