คำแปล deep แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deep อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deep แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เข้ม (เช่น สี, แสง)
Synonym : dark, strong
Antonym : light,pale
คำที่เกี่ยวข้อง : คล้ำ, จัด

2. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีใจจดจ่อ
Synonym : absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
คำที่เกี่ยวข้อง : หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง

3. deep [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ดึกมาก
Synonym : late

4. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ต่ำ (เสียง)
Synonym : low, sonorous
Antonym : high
คำที่เกี่ยวข้อง : ทุ้ม

5. deep [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : มาก
Synonym : extremely, intensely
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างยิ่ง

6. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มาก
Synonym : extreme, intense
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างยิ่ง

7. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลึก (เช่น ตู้ลึก)
Synonym : far
คำที่เกี่ยวข้อง : มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง

8. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลึก (เช่น บ่อลึก)
Synonym : far in or back, far
Antonym : shallow
คำที่เกี่ยวข้อง : ไกลเข้าไปด้านใน

9. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลึก (เช่น บ่อลึก)
Synonym : extending far down from the top or surface
Antonym : shallow
คำที่เกี่ยวข้อง : ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก

10. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้)
Synonym : astute, discerning, intelligent
Antonym : superficial
คำที่เกี่ยวข้อง : ล้ำลึก (ฉลาด)

11. deep [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ลึกมาก
Synonym : far below the surface, extending far downward
Antonym : shallow

12. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลึกลับ (เช่น บุคคล)
Synonym : mysterious, obscure
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ่อนความรู้สึก

13. deep [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ)
Synonym : extreme, intense
คำที่เกี่ยวข้อง : เต็มที่

14. deep [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : สนิท (หลับ)
Synonym : intense, profound
Antonym : light
คำที่เกี่ยวข้อง : ลึก (หลับ)

15. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สนิท (หลับ)
Synonym : intense, profound
Antonym : light
คำที่เกี่ยวข้อง : ลึก (หลับ)

16. deep [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนลึก
Synonym : oceanic abyss
คำที่เกี่ยวข้อง : ระยะลึก

17. deep [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หนา
Synonym : thick

18. deep [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างห่างไกล
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างลึกมาก (ป่า)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deep mean?
The meaning of deep .
1. deep [noun]
Definition : the central and most intense or profound part
ตัวอย่างประโยค
In the deep of night.
In the deep of winter.

2. deep [noun]
Definition : a long steep-sided depression in the ocean floor
Synonym : oceanic abyss, trench

3. deep [noun]
Definition : literary term for an ocean
ตัวอย่างประโยค
Denizens of the deep.

4. deep [adjective]
Definition : relatively deep or strong
affecting one deeply
ตัวอย่างประโยค
A deep breath.
A deep sigh.
Deep concentration.
Deep emotion.
A deep trance.
In a deep sleep.

5. deep [adjective]
Definition : marked by depth of thinking
ตัวอย่างประโยค
Deep thoughts.
A deep allegory.

6. deep [adjective]
Definition : having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center
sometimes used in combination
ตัวอย่างประโยค
A deep well.
A deep dive.
Deep water.
A deep casserole.
A deep gash.
Deep massage.
Deep pressure receptors in muscles.
Deep shelves.
A deep closet.
Surrounded by a deep yard.

7. deep [adjective]
Definition : very distant in time or space
ตัวอย่างประโยค
Deep in the past.
Deep in enemy territory.
Deep in the woods.
A deep space probe.

8. deep [adjective]
Definition : extreme
ตัวอย่างประโยค
In deep trouble.
Deep happiness.

9. deep [adjective]
Definition : having or denoting a low vocal or instrumental range
Synonym : bass
ตัวอย่างประโยค
A deep voice.
A bass voice is lower than a baritone voice.
A bass clarinet.

10. deep [adjective]
Definition : strong
intense
Synonym : rich
ตัวอย่างประโยค
Deep purple.
A rich red.

11. deep [adjective]
Definition : relatively thick from top to bottom
ตัวอย่างประโยค
Deep carpets.
Deep snow.

12. deep [adjective]
Definition : extending relatively far inward
ตัวอย่างประโยค
A deep border.

13. deep [adjective]
Definition : (of darkness) very intense
Synonym : thick
ตัวอย่างประโยค
Thick night.
Thick darkness.
A face in deep shadow.
Deep night.

14. deep [adjective]
Definition : large in quantity or size
ตัวอย่างประโยค
Deep cuts in the budget.

15. deep [adjective]
Definition : with head or back bent low
ตัวอย่างประโยค
A deep bow.

16. deep [adjective]
Definition : of an obscure nature
Synonym : cryptic, cryptical, inscrutable, mysterious, mystifying
ตัวอย่างประโยค
The new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms.
A deep dark secret.
The inscrutable workings of Providence.
In its mysterious past it encompasses all the dim origins of life.
Rituals totally mystifying to visitors from other lands.

17. deep [adjective]
Definition : difficult to penetrate
incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge
Synonym : abstruse, recondite
ตัวอย่างประโยค
The professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them.
A deep metaphysical theory.
Some recondite problem in historiography.

18. deep [adjective]
Definition : exhibiting great cunning usually with secrecy
ตัวอย่างประโยค
Deep political machinations.
A deep plot.

19. deep [adverb]
Definition : to a great depth
far down
Synonym : deeply
ตัวอย่างประโยค
Dived deeply.
Dug deep.

20. deep [adverb]
Definition : to an advanced time
Synonym : late
ตัวอย่างประโยค
Deep into the night.
Talked late into the evening.

21. deep [adverb]
Definition : to a great distance
ตัวอย่างประโยค
Penetrated deep into enemy territory.
Went deep into the woods.


ETdict.com, Copyright ©