คำแปล deficit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deficit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deficit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deficit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณที่ขาด
Synonym : deficiency, inadequacy
Antonym : adequacy,sufficiency
คำที่เกี่ยวข้อง : การขาดดุล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deficit mean?
The meaning of deficit .
1. deficit [noun]
Definition : the property of being an amount by which something is less than expected or required
Synonym : shortage, shortfall
ตัวอย่างประโยค
New blood vessels bud out from the already dilated vascular bed to make up the nutritional deficit.

2. deficit [noun]
Definition : a deficiency or failure in neurological or mental functioning
ตัวอย่างประโยค
The people concerned have a deficit in verbal memory.
They have serious linguistic deficits.

3. deficit [noun]
Definition : (sports) the score by which a team or individual is losing

4. deficit [noun]
Definition : an excess of liabilities over assets (usually over a certain period)
ตัวอย่างประโยค
Last year there was a serious budgetary deficit.


ETdict.com, Copyright ©