คำแปล deny แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deny อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deny แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deny [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิเสธ
Synonym : refuse
Antonym : admit,accept,affirm
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย

2. deny [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระงับ
Synonym : refuse, contradict, forswear
คำที่เกี่ยวข้อง : ยับยั้ง, อดกลั้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deny mean?
The meaning of deny .
1. deny [verb]
Definition : declare untrue
contradict
ตัวอย่างประโยค
He denied the allegations.
She denied that she had taken money.

2. deny [verb]
Definition : refuse to accept or believe
ตัวอย่างประโยค
He denied his fatal illness.

3. deny [verb]
Definition : refuse to grant, as of a petition or request
ตัวอย่างประโยค
The dean denied the students' request for more physics courses.
The prisoners were denied the right to exercise for more than 2 hours a day.

4. deny [verb]
Definition : refuse to let have
Synonym : refuse
ตัวอย่างประโยค
She denies me every pleasure.
He denies her her weekly allowance.

5. deny [verb]
Definition : deny oneself (something)
restrain, especially from indulging in some pleasure
Synonym : abnegate
ตัวอย่างประโยค
She denied herself wine and spirits.

6. deny [verb]
Definition : deny formally (an allegation of fact by the opposing party) in a legal suit
Synonym : traverse

7. deny [verb]
Definition : refuse to recognize or acknowledge
ตัวอย่างประโยค
Peter denied Jesus.


ETdict.com, Copyright ©