คำแปล desperate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ desperate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

desperate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. desperate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งสิ้นหวัง
Synonym : despairing
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งหมดหวัง

2. desperate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เต็มไปด้วยอันตราย
Synonym : dangerous, menacing, hazardou
Antonym : safe,undangerous

3. desperate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : รุนแรง
Synonym : drastic, severe, radical
คำที่เกี่ยวข้อง : ร้ายแรง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does desperate mean?
The meaning of desperate .
1. desperate [noun]
Definition : a person who is frightened and in need of help
ตัวอย่างประโยค
They prey on the hopes of the desperate.

2. desperate [adjective]
Definition : arising from or marked by despair or loss of hope
Synonym : despairing
ตัวอย่างประโยค
A despairing view of the world situation.
The last despairing plea of the condemned criminal.
A desperate cry for help.
Helpless and desperate--as if at the end of his tether.
Her desperate screams.

3. desperate [adjective]
Definition : desperately determined
Synonym : do-or-die
ตัวอย่างประโยค
Do-or-die revolutionaries.
A do-or-die conflict.

4. desperate [adjective]
Definition : (of persons) dangerously reckless or violent as from urgency or despair
ตัวอย่างประโยค
A desperate criminal.
Taken hostage of desperate men.

5. desperate [adjective]
Definition : showing extreme courage
especially of actions courageously undertaken in desperation as a last resort
Synonym : heroic
ตัวอย่างประโยค
Made a last desperate attempt to reach the climber.
The desperate gallantry of our naval task forces marked the turning point in the Pacific war.
They took heroic measures to save his life.

6. desperate [adjective]
Definition : showing extreme urgency or intensity especially because of great need or desire
ตัวอย่างประโยค
Felt a desperate urge to confess.
A desperate need for recognition.

7. desperate [adjective]
Definition : fraught with extreme danger
nearly hopeless
Synonym : dire
ตัวอย่างประโยค
A desperate illness.
On all fronts the Allies were in a desperate situation due to lack of materiel.
A dire emergency.


ETdict.com, Copyright ©