คำแปล determine แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ determine อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

determine แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. determine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กำหนด
Synonym : define, limit
คำที่เกี่ยวข้อง : ระบุ

2. determine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ค้นความจริงอย่างแน่วแน่
Synonym : ascertain, find out, learn
คำที่เกี่ยวข้อง : มุ่งมั่นค้นหา

3. determine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตัดสินใจ
Synonym : decide, settle, purpose, intend
คำที่เกี่ยวข้อง : ตกลงใจ, ลงความเห็น

4. determine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอิทธิพลต่อ
Synonym : influence
คำที่เกี่ยวข้อง : กระตุ้น

5. determine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สิ้นสุด
Synonym : end, terminate
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุติ

6. determine [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สิ้นสุด
Synonym : end, terminate
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุติ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does determine mean?
The meaning of determine .
1. determine [verb]
Definition : establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study
Synonym : ascertain, find, find out
ตัวอย่างประโยค
Find the product of two numbers.
The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize.

2. determine [verb]
Definition : shape or influence
give direction to
Synonym : influence, mold, regulate, shape
ตัวอย่างประโยค
Experience often determines ability.
Mold public opinion.

3. determine [verb]
Definition : fix conclusively or authoritatively
Synonym : set
ตัวอย่างประโยค
Set the rules.

4. determine [verb]
Definition : decide upon or fix definitely
Synonym : define, fix, limit, set, specify
ตัวอย่างประโยค
Fix the variables.
Specify the parameters.

5. determine [verb]
Definition : reach, make, or come to a decision about something
Synonym : decide, make up one's mind
ตัวอย่างประโยค
We finally decided after lengthy deliberations.

6. determine [verb]
Definition : fix in scope
fix the boundaries of
ตัวอย่างประโยค
The tree determines the border of the property.

7. determine [verb]
Definition : settle conclusively
come to terms
Synonym : settle, square off, square up
ตัวอย่างประโยค
We finally settled the argument.

8. determine [verb]
Definition : find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort
Synonym : ascertain, check, find out, learn, see, watch
ตัวอย่างประโยค
I want to see whether she speaks French.
See whether it works.
Find out if he speaks Russian.
Check whether the train leaves on time.


ETdict.com, Copyright ©