คำแปล die แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ die อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

die แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. die [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตาย
Synonym : decease, expire, be no more, depart, passaway, end
Antonym : be born,live,survive,exist
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ้นอายุขัย, หมดอายุ

2. die [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พินาศ
Synonym : perish, fail, collapse
Antonym : succeed
คำที่เกี่ยวข้อง : ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม

3. die [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หยุด
Synonym : stop
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดทำงาน

4. die [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แม่พิมพ์ตอกโลหะ

5. die [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลูกเต๋า
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does die mean?
The meaning of die .
1. die [noun]
Definition : a small cube with 1 to 6 spots on the six faces
used in gambling to generate random numbers
Synonym : dice

2. die [noun]
Definition : a device used for shaping metal

3. die [noun]
Definition : a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods

4. die [verb]
Definition : pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life
Synonym : buy the farm, cash in one's chips, choke, conk, croak, decease, drop dead, exit, expire, give-up the ghost, go, kick the bucket, pass, pass away, perish, pop off, snuff it
ตัวอย่างประโยค
She died from cancer.
The children perished in the fire.
The patient went peacefully.
The old guy kicked the bucket at the age of 102.

5. die [verb]
Definition : suffer or face the pain of death
ตัวอย่างประโยค
Martyrs may die every day for their faith.

6. die [verb]
Definition : be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame
ตัวอย่างประโยค
I was dying with embarrassment when my little lie was discovered.
We almost died laughing during the show.

7. die [verb]
Definition : stop operating or functioning
Synonym : break, break down, conk out, fail, give out, give way, go, go bad
ตัวอย่างประโยค
The engine finally went.
The car died on the road.
The bus we travelled in broke down on the way to town.
The coffee maker broke.
The engine failed on the way to town.
Her eyesight went after the accident.

8. die [verb]
Definition : feel indifferent towards
ตัวอย่างประโยค
She died to worldly things and eventually entered a monastery.

9. die [verb]
Definition : languish as with love or desire
ตัวอย่างประโยค
She dying for a cigarette.
I was dying to leave.

10. die [verb]
Definition : cut or shape with a die
Synonym : die out
ตัวอย่างประโยค
Die out leather for belts.

11. die [verb]
Definition : to be on base at the end of an inning, of a player

12. die [verb]
Definition : lose sparkle or bouquet
Synonym : become flat, pall
ตัวอย่างประโยค
Wine and beer can pall.

13. die [verb]
Definition : disappear or come to an end
ตัวอย่างประโยค
Their anger died.
My secret will die with me!.

14. die [verb]
Definition : suffer spiritual death
be damned (in the religious sense)
ตัวอย่างประโยค
Whosoever..believes in me shall never die.


ETdict.com, Copyright ©