คำแปล dim แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dim อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dim แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dim [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โง่ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : unintelligent
Antonym : intelligent,smart,bright
คำที่เกี่ยวข้อง : เบาปัญญา, ไร้สมอง

2. dim [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สลัว
Synonym : bedim
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง

3. dim [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มัว
Synonym : filmy, hazy, foggy, thick, unpolished
Antonym : distinct,clear,unclouded,bright
คำที่เกี่ยวข้อง : สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ

4. dim [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สลัว
Synonym : bedim
คำที่เกี่ยวข้อง : มัว, หรี่ลง

5. dim [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หมดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีความหวัง, ท้อแท้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dim mean?
The meaning of dim .
1. dim [verb]
Definition : switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam
Synonym : dip

2. dim [verb]
Definition : become dim or lusterless
ตัวอย่างประโยค
The lights dimmed and the curtain rose.

3. dim [verb]
Definition : make dim or lusterless
ตัวอย่างประโยค
Time had dimmed the silver.

4. dim [verb]
Definition : make dim by comparison or conceal
Synonym : blind

5. dim [verb]
Definition : become vague or indistinct
Synonym : blur, slur
ตัวอย่างประโยค
The distinction between the two theories blurred.

6. dim [adjective]
Definition : lacking in light
not bright or harsh
Synonym : subdued
ตัวอย่างประโยค
A dim light beside the bed.
Subdued lights and soft music.

7. dim [adjective]
Definition : lacking clarity or distinctness
Synonym : faint, shadowy, vague, wispy
ตัวอย่างประโยค
A dim figure in the distance.
Only a faint recollection.
Shadowy figures in the gloom.
Saw a vague outline of a building through the fog.
A few wispy memories of childhood.

8. dim [adjective]
Definition : made dim or less bright
Synonym : dimmed
ตัวอย่างประโยค
The dimmed houselights brought a hush of anticipation.
Dimmed headlights.
We like dimmed lights when we have dinner.

9. dim [adjective]
Definition : offering little or no hope
Synonym : black, bleak
ตัวอย่างประโยค
The future looked black.
Prospects were bleak.
Life in the Aran Islands has always been bleak and difficult.
Took a dim view of things.

10. dim [adjective]
Definition : slow to learn or understand
lacking intellectual acuity
Synonym : dense, dull, dumb, obtuse, slow
ตัวอย่างประโยค
So dense he never understands anything I say to him.
Never met anyone quite so dim.
Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick.
Dumb officials make some really dumb decisions.
He was either normally stupid or being deliberately obtuse.
Worked with the slow students.


ETdict.com, Copyright ©