คำแปล direct แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ direct อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

direct แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. direct [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดการ
Synonym : command, bid, charge, manage
คำที่เกี่ยวข้อง : ควบคุม, สั่งการ, กำกับ

2. direct [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จ่าหน้าซอง

3. direct [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชี้ทาง
Synonym : guide, conduct, lead, show
Antonym : mislead,misquide
คำที่เกี่ยวข้อง : บอกทาง, นำทาง

4. direct [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ตรงไป
Synonym : straight, right
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เบี่ยงเบน

5. direct [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ตรงไปตรงมา
Synonym : open, candid, unhidden
Antonym : concealed
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย

6. direct [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทันที
Synonym : immediate, firsthand

7. direct [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มุ่งความสนใจไปที่
Synonym : point to

8. direct [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สั่งสอน (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : สอน, แนะนำ, ชี้แนะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does direct mean?
The meaning of direct .
1. direct [verb]
Definition : command with authority
ตัวอย่างประโยค
He directed the children to do their homework.

2. direct [verb]
Definition : intend (something) to move towards a certain goal
Synonym : aim, place, point, target
ตัวอย่างประโยค
He aimed his fists towards his opponent's face.
Criticism directed at her superior.
Direct your anger towards others, not towards yourself.

3. direct [verb]
Definition : guide the actors in (plays and films)

4. direct [verb]
Definition : be in charge of

5. direct [verb]
Definition : take somebody somewhere
Synonym : conduct, guide, lead, take
ตัวอย่างประโยค
We lead him to our chief.
Can you take me to the main entrance?.
He conducted us to the palace.

6. direct [verb]
Definition : cause to go somewhere
Synonym : send
ตัวอย่างประโยค
The explosion sent the car flying in the air.
She sent her children to camp.
He directed all his energies into his dissertation.

7. direct [verb]
Definition : point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards
Synonym : aim, take, take aim, train
ตัวอย่างประโยค
Please don't aim at your little brother!.
He trained his gun on the burglar.
Don't train your camera on the women.
Take a swipe at one's opponent.

8. direct [verb]
Definition : lead, as in the performance of a composition
Synonym : conduct, lead
ตัวอย่างประโยค
Conduct an orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for years.

9. direct [verb]
Definition : give directions to
point somebody into a certain direction
ตัวอย่างประโยค
I directed them towards the town hall.

10. direct [verb]
Definition : specifically design a product, event, or activity for a certain public
Synonym : aim, calculate

11. direct [verb]
Definition : direct the course
determine the direction of travelling
Synonym : channelise, channelize, guide, head, maneuver, manoeuver, manoeuvre, point, steer

12. direct [verb]
Definition : put an address on (an envelope)
Synonym : address

13. direct [verb]
Definition : plan and direct (a complex undertaking)
Synonym : engineer, mastermind, orchestrate, organise, organize
ตัวอย่างประโยค
He masterminded the robbery.

14. direct [adjective]
Definition : direct in spatial dimensions
proceeding without deviation or interruption
straight and short
ตัวอย่างประโยค
A direct route.
A direct flight.
A direct hit.

15. direct [adjective]
Definition : having no intervening persons, agents, conditions
Synonym : unmediated
ตัวอย่างประโยค
In direct sunlight.
In direct contact with the voters.
Direct exposure to the disease.
A direct link.
The direct cause of the accident.
Direct vote.

16. direct [adjective]
Definition : straightforward in means or manner or behavior or language or action
ตัวอย่างประโยค
A direct question.
A direct response.
A direct approach.

17. direct [adjective]
Definition : in a straight unbroken line of descent from parent to child
Synonym : lineal
ตัวอย่างประโยค
Lineal ancestors.
Lineal heirs.
A direct descendant of the king.
Direct heredity.

18. direct [adjective]
Definition : moving from west to east on the celestial sphere
or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth

19. direct [adjective]
Definition : similar in nature or effect or relation to another quantity
ตัวอย่างประโยค
A term is in direct proportion to another term if it increases (or decreases) as the other increases (or decreases).

20. direct [adjective]
Definition : (of a current) flowing in one direction only
ตัวอย่างประโยค
Direct current.

21. direct [adjective]
Definition : being an immediate result or consequence
ตัวอย่างประโยค
A direct result of the accident.

22. direct [adjective]
Definition : in precisely the same words used by a writer or speaker
Synonym : verbatim
ตัวอย่างประโยค
A direct quotation.
Repeated their dialog verbatim.

23. direct [adjective]
Definition : lacking compromising or mitigating elements
exact
ตัวอย่างประโยค
The direct opposite.

24. direct [adverb]
Definition : without deviation
Synonym : directly, straight
ตัวอย่างประโยค
The path leads directly to the lake.
Went direct to the office.


ETdict.com, Copyright ©