คำแปล dirty แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dirty อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dirty แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dirty [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สกปรก
Synonym : begrimme, muck
Antonym : clean,cleanse
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เปรอะเปื้อน

2. dirty [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ขุ่นเคือง

3. dirty [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลามก

4. dirty [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สกปรก
Synonym : uncleaned, unwashed
Antonym : clean,washed
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dirty mean?
The meaning of dirty .
1. dirty [verb]
Definition : make soiled, filthy, or dirty
Synonym : begrime, bemire, colly, grime, soil
ตัวอย่างประโยค
Don't soil your clothes when you play outside!.

2. dirty [adjective]
Definition : soiled or likely to soil with dirt or grime
Synonym : soiled, unclean
ตัวอย่างประโยค
Dirty unswept sidewalks.
A child in dirty overalls.
Dirty slums.
Piles of dirty dishes.
Put his dirty feet on the clean sheet.
Wore an unclean shirt.
Mining is a dirty job.
Cinderella did the dirty work while her sisters preened themselves.

3. dirty [adjective]
Definition : (of behavior or especially language) characterized by obscenity or indecency
ตัวอย่างประโยค
Dirty words.
A dirty old man.
Dirty books and movies.
Boys telling dirty jokes.
Has a dirty mouth.

4. dirty [adjective]
Definition : vile
despicable
Synonym : filthy, lousy
ตัวอย่างประโยค
A dirty (or lousy) trick.
A filthy traitor.

5. dirty [adjective]
Definition : spreading pollution or contamination
especially radioactive contamination
Synonym : contaminating
ตัวอย่างประโยค
The air near the foundry was always dirty.
A dirty bomb releases enormous amounts of long-lived radioactive fallout.

6. dirty [adjective]
Definition : contaminated with infecting organisms
Synonym : pestiferous
ตัวอย่างประโยค
Dirty wounds.
Obliged to go into infected rooms.

7. dirty [adjective]
Definition : (of color) discolored by impurities
not bright and clear
Synonym : dingy, muddied, muddy
ตัวอย่างประโยค
Dirty.
A dirty (or dingy) white.
The muddied grey of the sea.
Muddy colors.
Dirty-green walls.
Dirty-blonde hair.

8. dirty [adjective]
Definition : (of a manuscript) defaced with changes
Synonym : foul, marked-up
ตัวอย่างประโยค
Foul (or dirty) copy.

9. dirty [adjective]
Definition : obtained illegally or by improper means
Synonym : ill-gotten
ตัวอย่างประโยค
Dirty money.
Ill-gotten gains.

10. dirty [adjective]
Definition : expressing or revealing hostility or dislike
ตัวอย่างประโยค
Dirty looks.

11. dirty [adjective]
Definition : violating accepted standards or rules
Synonym : cheating, foul, unsporting, unsportsmanlike
ตัวอย่างประโยค
A dirty fighter.
Used foul means to gain power.
A nasty unsporting serve.
Fined for unsportsmanlike behavior.

12. dirty [adjective]
Definition : unethical or dishonest
Synonym : sordid
ตัวอย่างประโยค
Dirty police officers.
A sordid political campaign.

13. dirty [adjective]
Definition : unpleasantly stormy
ตัวอย่างประโยค
There's dirty weather in the offing.


ETdict.com, Copyright ©