คำแปล disable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ disable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

disable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. disable [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ไร้ความสามารถ
Synonym : make unable, make ineffective


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does disable mean?
The meaning of disable .
1. disable [verb]
Definition : make unable to perform a certain action
Synonym : disenable, incapacitate
ตัวอย่างประโยค
Disable this command on your computer.

2. disable [verb]
Definition : injure permanently
Synonym : handicap, incapacitate, invalid
ตัวอย่างประโยค
He was disabled in a car accident.


ETdict.com, Copyright ©