คำแปล dislike แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dislike อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dislike แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dislike [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความไม่ชอบ
Synonym : aversion, antipathy, distaste
Antonym : approval,admiration
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเบื่อหน่าย

2. dislike [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ชอบ
Synonym : disesteem, displeasure
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dislike mean?
The meaning of dislike .
1. dislike [noun]
Definition : an inclination to withhold approval from some person or group
Synonym : disapproval, disfavor, disfavour

2. dislike [noun]
Definition : a feeling of aversion or antipathy
ตัวอย่างประโยค
My dislike of him was instinctive.

3. dislike [verb]
Definition : have or feel a dislike or distaste for
ตัวอย่างประโยค
I really dislike this salesman.


ETdict.com, Copyright ©