คำแปล distribution แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ distribution อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

distribution แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. distribution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแจกจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง : การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does distribution mean?
The meaning of distribution .
1. distribution [noun]
Definition : (statistics) an arrangement of values of a variable showing their observed or theoretical frequency of occurrence
Synonym : statistical distribution

2. distribution [noun]
Definition : the spatial or geographic property of being scattered about over a range, area, or volume
Synonym : dispersion
ตัวอย่างประโยค
Worldwide in distribution.
The distribution of nerve fibers.
In complementary distribution.

3. distribution [noun]
Definition : the act of distributing or spreading or apportioning

4. distribution [noun]
Definition : the commercial activity of transporting and selling goods from a producer to a consumer


ETdict.com, Copyright ©