คำแปล dizzy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dizzy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dizzy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dizzy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โง่
Synonym : absurd, ludicrous, stupid
Antonym : sensible
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีสมอง, โง่เง่า

2. dizzy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เวียนศีรษะ
Synonym : giddy, woozy, reeling
Antonym : steady
คำที่เกี่ยวข้อง : หน้ามืด, วิงเวียน, มึนศีรษะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dizzy mean?
The meaning of dizzy .
1. dizzy [verb]
Definition : make dizzy or giddy
ตัวอย่างประโยค
A dizzying pace.

2. dizzy [adjective]
Definition : having or causing a whirling sensation
liable to falling
Synonym : giddy, vertiginous, woozy
ตัวอย่างประโยค
Had a dizzy spell.
A dizzy pinnacle.
Had a headache and felt giddy.
A giddy precipice.
Feeling woozy from the blow on his head.
A vertiginous climb up the face of the cliff.

3. dizzy [adjective]
Definition : lacking seriousness
given to frivolity
Synonym : airheaded, empty-headed, featherbrained, giddy, light-headed, lightheaded, silly
ตัวอย่างประโยค
A dizzy blonde.
Light-headed teenagers.
Silly giggles.


ETdict.com, Copyright ©