คำแปล drain แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ drain อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

drain แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. drain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การใช้จนหมดสิ้น

2. drain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้จนหมด
Synonym : sap, bleed, dry up deplete

3. drain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ท่อระบายน้ำ
Synonym : drainpipe, out let
คำที่เกี่ยวข้อง : ระบบการระบายน้ำ

4. drain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เหนื่อย
Synonym : fatigue, enfeeble
Antonym : energize,vitalize
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้อ่อนเพลีย

5. drain [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระบายออก
Synonym : unload, empty
Antonym : lade,load,pack
คำที่เกี่ยวข้อง : ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก

6. drain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระบายออก
Synonym : unload, empty
Antonym : lade,load,pack
คำที่เกี่ยวข้อง : ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก

7. drain [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หมด
Synonym : empty, void, evacuate
Antonym : fill,replenish
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเหลือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does drain mean?
The meaning of drain .
1. drain [noun]
Definition : emptying something accomplished by allowing liquid to run out of it
Synonym : drainage

2. drain [noun]
Definition : tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted material

3. drain [noun]
Definition : a pipe through which liquid is carried away
Synonym : drainpipe, waste pipe

4. drain [noun]
Definition : a gradual depletion of energy or resources
ตัวอย่างประโยค
A drain on resources.
A drain of young talent by emigration.

5. drain [verb]
Definition : flow off gradually
Synonym : run out
ตัวอย่างประโยค
The rain water drains into this big vat.

6. drain [verb]
Definition : deplete of resources
ตัวอย่างประโยค
The exercise class drains me of energy.

7. drain [verb]
Definition : empty of liquid
drain the liquid from
ตัวอย่างประโยค
We drained the oil tank.

8. drain [verb]
Definition : make weak
Synonym : debilitate, enfeeble
ตัวอย่างประโยค
Life in the camp drained him.


ETdict.com, Copyright ©