คำแปล draw แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ draw อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

draw แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชัก
Synonym : pull, move, tow
คำที่เกี่ยวข้อง : ดึง, ลาก

2. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดึงดูดความสนใจ
Synonym : attract

3. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดูด

4. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับ

5. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง : ถอน

6. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ร่างเอกสาร

7. draw [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วาดภาพ
Synonym : sketch, depict, pencil, portray
คำที่เกี่ยวข้อง : ร่างภาพ, วาดรูป

8. draw [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง

9. draw [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งดึงดูด

10. draw [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่สุ่มดึงออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่เลือกออกมา

11. draw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สูดลมเข้าปอด
คำที่เกี่ยวข้อง : สูดควันเข้าปอด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does draw mean?
The meaning of draw .
1. draw [noun]
Definition : a gully that is shallower than a ravine

2. draw [noun]
Definition : an entertainer who attracts large audiences
Synonym : attracter, attraction, attractor, drawing card
ตัวอย่างประโยค
He was the biggest drawing card they had.

3. draw [noun]
Definition : the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided
Synonym : standoff, tie
ตัวอย่างประโยค
The game ended in a draw.
Their record was 3 wins, 6 losses and a tie.

4. draw [noun]
Definition : anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random
Synonym : lot
ตัวอย่างประโยค
The luck of the draw.
They drew lots for it.

5. draw [noun]
Definition : a playing card or cards dealt or taken from the pack
ตัวอย่างประโยค
He got a pair of kings in the draw.

6. draw [noun]
Definition : a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer
Synonym : hook, hooking
ตัวอย่างประโยค
He took lessons to cure his hooking.

7. draw [noun]
Definition : (American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage
Synonym : draw play

8. draw [noun]
Definition : poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer
Synonym : draw poker
ตัวอย่างประโยค
He played only draw and stud.

9. draw [noun]
Definition : the act of drawing or hauling something
Synonym : haul, haulage
ตัวอย่างประโยค
The haul up the hill went very slowly.

10. draw [verb]
Definition : cause to move by pulling
Synonym : force, pull
ตัวอย่างประโยค
Draw a wagon.
Pull a sled.

11. draw [verb]
Definition : get or derive
Synonym : reap
ตัวอย่างประโยค
He drew great benefits from his membership in the association.

12. draw [verb]
Definition : make a mark or lines on a surface
Synonym : delineate, describe, line, trace
ตัวอย่างประโยค
Draw a line.
Trace the outline of a figure in the sand.

13. draw [verb]
Definition : make, formulate, or derive in the mind
Synonym : make
ตัวอย่างประโยค
I draw a line here.
Draw a conclusion.
Draw parallels.
Make an estimate.
What do you make of his remarks?.

14. draw [verb]
Definition : bring, take, or pull out of a container or from under a cover
Synonym : get out, pull, pull out, take out
ตัวอย่างประโยค
Draw a weapon.
Pull out a gun.
The mugger pulled a knife on his victim.

15. draw [verb]
Definition : represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface
ตัวอย่างประโยค
She drew an elephant.
Draw me a horse.

16. draw [verb]
Definition : take liquid out of a container or well
Synonym : take out
ตัวอย่างประโยค
She drew water from the barrel.

17. draw [verb]
Definition : give a description of
Synonym : depict, describe
ตัวอย่างประโยค
He drew an elaborate plan of attack.

18. draw [verb]
Definition : select or take in from a given group or region
ตัวอย่างประโยค
The participants in the experiment were drawn from a representative population.

19. draw [verb]
Definition : elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.
ตัวอย่างประโยค
The President's comments drew sharp criticism from the Republicans.
The comedian drew a lot of laughter.

20. draw [verb]
Definition : suck in or take (air)
Synonym : drag, puff
ตัวอย่างประโยค
Draw a deep breath.
Draw on a cigarette.

21. draw [verb]
Definition : move or go steadily or gradually
ตัวอย่างประโยค
The ship drew near the shore.

22. draw [verb]
Definition : remove (a commodity) from (a supply source)
Synonym : draw off, take out, withdraw
ตัวอย่างประโยค
She drew $2,000 from the account.
The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank.

23. draw [verb]
Definition : choose at random
Synonym : cast
ตัวอย่างประโยค
Draw a card.
Cast lots.

24. draw [verb]
Definition : earn or achieve a base by being walked by the pitcher
Synonym : get
ตัวอย่างประโยค
He drew a base on balls.

25. draw [verb]
Definition : bring or lead someone to a certain action or condition
ตัวอย่างประโยค
She was drawn to despair.
The President refused to be drawn into delivering an ultimatum.
The session was drawn to a close.

26. draw [verb]
Definition : cause to flow
ตัวอย่างประโยค
The nurse drew blood.

27. draw [verb]
Definition : write a legal document or paper
ตัวอย่างประโยค
The deed was drawn in the lawyer's office.

28. draw [verb]
Definition : engage in drawing
ตัวอย่างประโยค
He spent the day drawing in the garden.

29. draw [verb]
Definition : move or pull so as to cover or uncover something
ตัวอย่างประโยค
Draw the shades.
Draw the curtains.

30. draw [verb]
Definition : allow a draft
ตัวอย่างประโยค
This chimney draws very well.

31. draw [verb]
Definition : require a specified depth for floating
ตัวอย่างประโยค
This boat draws 70 inches.

32. draw [verb]
Definition : pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him
Synonym : draw and quarter, quarter
ตัวอย่างประโยค
In the old days, people were drawn and quartered for certain crimes.

33. draw [verb]
Definition : cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense
Synonym : pull
ตัวอย่างประโยค
A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter.

34. draw [verb]
Definition : take in, also metaphorically
Synonym : absorb, imbibe, soak up, sop up, suck, suck up, take in, take up
ตัวอย่างประโยค
The sponge absorbs water well.
She drew strength from the minister's words.

35. draw [verb]
Definition : direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
Synonym : attract, draw in, pull, pull in
ตัวอย่างประโยค
Her good looks attract the stares of many men.
The ad pulled in many potential customers.
This pianist pulls huge crowds.
The store owner was happy that the ad drew in many new customers.

36. draw [verb]
Definition : thread on or as if on a string
Synonym : string, thread
ตัวอย่างประโยค
String pearls on a string.
The child drew glass beads on a string.
Thread dried cranberries.

37. draw [verb]
Definition : stretch back a bowstring (on an archer's bow)
Synonym : pull back
ตัวอย่างประโยค
The archers were drawing their bows.

38. draw [verb]
Definition : pass over, across, or through
Synonym : guide, pass, run
ตัวอย่างประโยค
He ran his eyes over her body.
She ran her fingers along the carved figurine.
He drew her hair through his fingers.

39. draw [verb]
Definition : finish a game with an equal number of points, goals, etc.
Synonym : tie
ตัวอย่างประโยค
The teams drew a tie.

40. draw [verb]
Definition : contract
ตัวอย่างประโยค
The material drew after it was washed in hot water.

41. draw [verb]
Definition : reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die
ตัวอย่างประโยค
Draw wire.

42. draw [verb]
Definition : steep
pass through a strainer
ตัวอย่างประโยค
Draw pulp from the fruit.

43. draw [verb]
Definition : remove the entrails of
Synonym : disembowel, eviscerate
ตัวอย่างประโยค
Draw a chicken.

44. draw [verb]
Definition : flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching
ตัวอย่างประโยค
Draw steel.

45. draw [verb]
Definition : cause to localize at one point
ตัวอย่างประโยค
Draw blood and pus.


ETdict.com, Copyright ©