คำแปล dream แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dream อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dream แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dream [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความฝัน
Synonym : fantasy
คำที่เกี่ยวข้อง : จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน

2. dream [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝัน
Synonym : fantasize, imagine
คำที่เกี่ยวข้อง : เพ้อฝัน

3. dream [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝัน
Synonym : fantasize, imagine
คำที่เกี่ยวข้อง : เพ้อฝัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dream mean?
The meaning of dream .
1. dream [noun]
Definition : a series of mental images and emotions occurring during sleep
Synonym : dreaming
ตัวอย่างประโยค
I had a dream about you last night.

2. dream [noun]
Definition : imaginative thoughts indulged in while awake
Synonym : dreaming
ตัวอย่างประโยค
He lives in a dream that has nothing to do with reality.

3. dream [noun]
Definition : a cherished desire
Synonym : ambition, aspiration
ตัวอย่างประโยค
His ambition is to own his own business.

4. dream [noun]
Definition : a fantastic but vain hope (from fantasies induced by the opium pipe)
Synonym : pipe dream
ตัวอย่างประโยค
I have this pipe dream about being emperor of the universe.

5. dream [noun]
Definition : a state of mind characterized by abstraction and release from reality
ตัวอย่างประโยค
He went about his work as if in a dream.

6. dream [noun]
Definition : someone or something wonderful
ตัวอย่างประโยค
This dessert is a dream.

7. dream [verb]
Definition : have a daydream
indulge in a fantasy
Synonym : daydream, stargaze, woolgather

8. dream [verb]
Definition : experience while sleeping
ตัวอย่างประโยค
She claims to never dream.
He dreamt a strange scene.


ETdict.com, Copyright ©