คำแปล dress up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dress up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dress up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dress up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แต่งตัวอย่างเป็นทางการ

2. dress up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แต่งตัวเป็น
คำที่เกี่ยวข้อง : ปลอมตัวโดยแต่งเป็น

3. dress up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น

4. dress up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร)
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้แถวตรง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dress up mean?
The meaning of dress up .
1. dress up [verb]
Definition : put on special clothes to appear particularly appealing and attractive
Synonym : attire, deck out, deck up, fancy up, fig out, fig up, get up, gussy up, overdress, prink, rig out, tog out, tog up, trick out, trick up
ตัวอย่างประโยค
She never dresses up, even when she goes to the opera.
The young girls were all fancied up for the party.

2. dress up [verb]
Definition : make something appear superficially attractive
Synonym : window-dress
ตัวอย่างประโยค
The researcher tried to dress up the uninteresting data.
Don't try to dress up the unpleasant truth.

3. dress up [verb]
Definition : put a caparison on
Synonym : bard, barde, caparison
ตัวอย่างประโยค
Caparison the horses for the festive occasion.

4. dress up [verb]
Definition : dress in a costume
Synonym : costume
ตัวอย่างประโยค
We dressed up for Halloween as pumpkins.

5. dress up [verb]
Definition : dress in a certain manner
Synonym : dress
ตัวอย่างประโยค
She dresses in the latest Paris fashion.
He dressed up in a suit and tie.

6. dressed-up [adjective]
Definition : dressed in fancy or formal clothing
Synonym : dolled up, dressed, dressed-up, dressed to kill, dressed to the nines, spiffed up, spruced up, togged up


ETdict.com, Copyright ©