คำแปล ear แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ear อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ear แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตั้งใจ
Synonym : attention, need
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสนใจ

2. ear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสามารถในการแยกฟังเสียง

3. ear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รวงข้าว
Synonym : sheaf
คำที่เกี่ยวข้อง : รวงของธัญพืช

4. ear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หู


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ear mean?
The meaning of ear .
1. ear [noun]
Definition : the sense organ for hearing and equilibrium

2. ear [noun]
Definition : good hearing
ตัวอย่างประโยค
He had a keen ear.
A good ear for pitch.

3. ear [noun]
Definition : the externally visible cartilaginous structure of the external ear
Synonym : auricle, pinna

4. ear [noun]
Definition : attention to what is said
ตัวอย่างประโยค
He tried to get her ear.

5. ear [noun]
Definition : fruiting spike of a cereal plant especially corn
Synonym : capitulum, spike


ETdict.com, Copyright ©