คำแปล early แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ early อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

early แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. early [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ก่อนเวลาที่กำหนดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่หัวค่ำ

2. early [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : แต่แรก
Synonym : initially
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does early mean?
The meaning of early .
1. early [adjective]
Definition : at or near the beginning of a period of time or course of events or before the usual or expected time
ตัวอย่างประโยค
Early morning.
An early warning.
Early diagnosis.
An early death.
Took early retirement.
An early spring.
Early varieties of peas and tomatoes mature before most standard varieties.

2. early [adjective]
Definition : being or occurring at an early stage of development
ตัวอย่างประโยค
In an early stage.
Early forms of life.
Early man.
An early computer.

3. early [adjective]
Definition : belonging to the distant past
Synonym : former, other
ตัวอย่างประโยค
The early inhabitants of Europe.
Former generations.
In other times.

4. early [adjective]
Definition : very young
ตัวอย่างประโยค
At an early age.

5. early [adjective]
Definition : of an early stage in the development of a language or literature
ตัวอย่างประโยค
The Early Hebrew alphabetical script is that used mainly from the 11th to the 6th centuries B.C..
Early Modern English is represented in documents printed from 1476 to 1700.

6. early [adjective]
Definition : expected in the near future
ตัวอย่างประโยค
Look for an early end to the negotiations.

7. early [adverb]
Definition : during an early stage
Synonym : early on
ตัวอย่างประโยค
Early on in her career.

8. early [adverb]
Definition : before the usual time or the time expected
Synonym : ahead of time, too soon
ตัวอย่างประโยค
She graduated early.
The house was completed ahead of time.

9. early [adverb]
Definition : in good time
Synonym : betimes
ตัวอย่างประโยค
He awoke betimes that morning.


ETdict.com, Copyright ©