คำแปล easy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ easy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

easy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. easy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ง่าย
Synonym : effortless, facile, simple
คำที่เกี่ยวข้อง : ง่ายดาย, ไม่ลำบาก

2. easy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่เข้มงวด
Synonym : comfortable, unconstrained

3. easy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่มีพิธีรีตรอง
Synonym : informal, relaxed
คำที่เกี่ยวข้อง : สบายๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does easy mean?
The meaning of easy .
1. easy [adjective]
Definition : posing no difficulty
requiring little effort
ตัวอย่างประโยค
An easy job.
An easy problem.
An easy victory.
The house is easy to heat.
Satisfied with easy answers.
Took the easy way out of his dilemma.

2. easy [adjective]
Definition : not hurried or forced
Synonym : easygoing, leisurely
ตัวอย่างประโยค
An easy walk around the block.
At a leisurely (or easygoing) pace.

3. easy [adjective]
Definition : free from worry or anxiety
ตัวอย่างประโยค
Knowing that I had done my best, my mind was easy.
An easy good-natured manner.
By the time the chsild faced the actual problem of reading she was familiar and at ease with all the elements words.

4. easy [adjective]
Definition : affording pleasure
ตัวอย่างประโยค
Easy good looks.

5. easy [adjective]
Definition : having little impact
Synonym : gentle, soft
ตัวอย่างประโยค
An easy pat on the shoulder.
Gentle rain.
A gentle breeze.
A soft (or light) tapping at the window.

6. easy [adjective]
Definition : readily exploited or tricked
ตัวอย่างประโยค
An easy victim.
An easy mark.

7. easy [adjective]
Definition : in fortunate circumstances financially
moderately rich
Synonym : comfortable, prosperous, well-fixed, well-heeled, well-off, well-situated, well-to-do
ตัวอย่างประโยค
They were comfortable or even wealthy by some standards.
Easy living.
A prosperous family.
His family is well-situated financially.
Well-to-do members of the community.

8. easy [adjective]
Definition : marked by moderate steepness
Synonym : gentle
ตัวอย่างประโยค
An easy climb.
A gentle slope.

9. easy [adjective]
Definition : affording comfort
ตัวอย่างประโยค
Soft light that was easy on the eyes.

10. easy [adjective]
Definition : casual and unrestrained in sexual behavior
Synonym : light, loose, promiscuous, sluttish, wanton
ตัวอย่างประโยค
Her easy virtue.
He was told to avoid loose (or light) women.
Wanton behavior.

11. easy [adjective]
Definition : less in demand and therefore readily obtainable
ตัวอย่างประโยค
Commodities are easy this quarter.

12. easy [adjective]
Definition : obtained with little effort or sacrifice, often obtained illegally
ตัวอย่างประโยค
Easy money.

13. easy [adverb]
Definition : with ease (`easy' is sometimes used informally for `easily')
Synonym : easily
ตัวอย่างประโยค
She was easily excited.
Was easily confused.
He won easily.
This china breaks very easily.
Success came too easy.

14. easy [adverb]
Definition : without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly')
Synonym : slow, slowly, tardily
ตัวอย่างประโยค
He spoke slowly.
Go easy here--the road is slippery.
Glaciers move tardily.
Please go slow so I can see the sights.

15. easy [adverb]
Definition : in a relaxed manner
or without hardship
Synonym : soft
ตัวอย่างประโยค
Just wanted to take it easy.


ETdict.com, Copyright ©