คำแปล eat แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ eat อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

eat แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. eat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กัดกิน
Synonym : corrode, erode
คำที่เกี่ยวข้อง : กัดกร่อน, กร่อน

2. eat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กิน
Synonym : feed, devour, consume
คำที่เกี่ยวข้อง : ทาน, รับประทาน

3. eat [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กิน
Synonym : feed, devour, consume
คำที่เกี่ยวข้อง : ทาน, รับประทาน

4. eat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)

5. eat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำลาย
Synonym : destroy

6. eat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เบื่อ (คำสแลง)
Synonym : annoy, bother
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้รำคาญ (คำสแลง)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does eat mean?
The meaning of eat .
1. eat [verb]
Definition : take in solid food
ตัวอย่างประโยค
She was eating a banana.
What did you eat for dinner last night?.

2. eat [verb]
Definition : eat a meal
take a meal
ตัวอย่างประโยค
We did not eat until 10 P.M. because there were so many phone calls.
I didn't eat yet, so I gladly accept your invitation.

3. eat [verb]
Definition : take in food
used of animals only
Synonym : feed
ตัวอย่างประโยค
This dog doesn't eat certain kinds of meat.
What do whales eat?.

4. eat [verb]
Definition : worry or cause anxiety in a persistent way
Synonym : eat on
ตัวอย่างประโยค
What's eating you?.

5. eat [verb]
Definition : use up (resources or materials)
Synonym : consume, deplete, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out
ตัวอย่างประโยค
This car consumes a lot of gas.
We exhausted our savings.
They run through 20 bottles of wine a week.

6. eat [verb]
Definition : cause to deteriorate due to the action of water, air, or an acid
Synonym : corrode, rust
ตัวอย่างประโยค
The acid corroded the metal.
The steady dripping of water rusted the metal stopper in the sink.


ETdict.com, Copyright ©