คำแปล effect แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ effect อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

effect แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. effect [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ก่อให้เกิด
Synonym : bring about, cause
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์

2. effect [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตั้งใจ
Synonym : intention, purport

3. effect [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน

4. effect [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลกระทบ
Synonym : conclusion, consequence, outcome
คำที่เกี่ยวข้อง : ผล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does effect mean?
The meaning of effect .
1. effect [noun]
Definition : a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon
Synonym : consequence, event, issue, outcome, result, upshot
ตัวอย่างประโยค
The magnetic effect was greater when the rod was lengthwise.
His decision had depressing consequences for business.
He acted very wise after the event.

2. effect [noun]
Definition : an outward appearance
Synonym : impression
ตัวอย่างประโยค
He made a good impression.
I wanted to create an impression of success.
She retained that bold effect in her reproductions of the original painting.

3. effect [noun]
Definition : an impression (especially one that is artificial or contrived)
ตัวอย่างประโยค
He just did it for effect.

4. effect [noun]
Definition : the central meaning or theme of a speech or literary work
Synonym : burden, core, essence, gist

5. effect [noun]
Definition : (of a law) having legal validity
Synonym : force
ตัวอย่างประโยค
The law is still in effect.

6. effect [noun]
Definition : a symptom caused by an illness or a drug
ตัวอย่างประโยค
The effects of sleep loss.
The effect of the anesthetic.

7. effect [verb]
Definition : produce
Synonym : effectuate, set up
ตัวอย่างประโยค
The scientists set up a shock wave.

8. effect [verb]
Definition : act so as to bring into existence
ตัวอย่างประโยค
Effect a change.


ETdict.com, Copyright ©