คำแปล elusive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ elusive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

elusive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. elusive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยากที่จะหา
คำที่เกี่ยวข้อง : ยากที่จะเข้าใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does elusive mean?
The meaning of elusive .
1. elusive [adjective]
Definition : difficult to describe
ตัวอย่างประโยค
A haunting elusive odor.

2. elusive [adjective]
Definition : skillful at eluding capture
ตัวอย่างประโยค
A cabal of conspirators, each more elusive than the archterrorist.

3. elusive [adjective]
Definition : difficult to detect or grasp by the mind or analyze
Synonym : subtle
ตัวอย่างประโยค
His whole attitude had undergone a subtle change.
A subtle difference.
That elusive thing the soul.

4. elusive [adjective]
Definition : making great mental demands
hard to comprehend or solve or believe
Synonym : baffling, knotty, problematic, problematical, tough
ตัวอย่างประโยค
A baffling problem.
I faced the knotty problem of what to have for breakfast.
A problematic situation at home.


ETdict.com, Copyright ©