คำแปล end แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ end อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

end แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. end [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขอบเขต
Synonym : border, boundary, limit
คำที่เกี่ยวข้อง : เขตจำกัด

2. end [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตาย
Synonym : death, demise, doom

3. end [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตอนจบ
Synonym : conclusion, ending, finate
Antonym : beginning,start
คำที่เกี่ยวข้อง : อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด,

4. end [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สิ้นสุด
Synonym : finish, quit, stop
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้จบ, ทำให้เลิก

5. end [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สิ้นสุด
Synonym : finish, quit, stop
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้จบ, ทำให้เลิก

6. end [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เป้าหมาย
Synonym : aim, object, purpose
คำที่เกี่ยวข้อง : วัตถุประสงค์

7. end [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีผลสรุป
Synonym : result

8. end [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนที่เหลือ
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ

9. end [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนปลายของวัตถุ
Synonym : butt, tail, tip


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does end mean?
The meaning of end .
1. end [noun]
Definition : either extremity of something that has length
Synonym : terminal
ตัวอย่างประโยค
The end of the pier.
She knotted the end of the thread.
They rode to the end of the line.
The terminals of the anterior arches of the fornix.

2. end [noun]
Definition : the point in time at which something ends
Synonym : ending
ตัวอย่างประโยค
The end of the year.
The ending of warranty period.

3. end [noun]
Definition : the concluding parts of an event or occurrence
Synonym : final stage, last
ตัวอย่างประโยค
The end was exciting.
I had to miss the last of the movie.

4. end [noun]
Definition : the state of affairs that a plan is intended to achieve and that (when achieved) terminates behavior intended to achieve it
Synonym : goal
ตัวอย่างประโยค
The ends justify the means.

5. end [noun]
Definition : a final part or section
ตัวอย่างประโยค
We have given it at the end of the section since it involves the calculus.
Start at the beginning and go on until you come to the end.

6. end [noun]
Definition : a final state
Synonym : death, destruction
ตัวอย่างประโยค
He came to a bad end.
The so-called glorious experiment came to an inglorious end.

7. end [noun]
Definition : the surface at either extremity of a three-dimensional object
ตัวอย่างประโยค
One end of the box was marked `This side up'.

8. end [noun]
Definition : (football) the person who plays at one end of the line of scrimmage
ตัวอย่างประโยค
The end managed to hold onto the pass.

9. end [noun]
Definition : a boundary marking the extremities of something
ตัวอย่างประโยค
The end of town.

10. end [noun]
Definition : one of two places from which people are communicating to each other
ตัวอย่างประโยค
The phone rang at the other end.
Both ends wrote at the same time.

11. end [noun]
Definition : the part you are expected to play
ตัวอย่างประโยค
He held up his end.

12. end [noun]
Definition : the last section of a communication
Synonym : close, closing, conclusion, ending
ตัวอย่างประโยค
In conclusion I want to say....

13. end [noun]
Definition : a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold
Synonym : oddment, remainder, remnant

14. end [noun]
Definition : (American football) a position on the line of scrimmage
ตัวอย่างประโยค
No one wanted to play end.

15. end [verb]
Definition : have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense
either spatial or metaphorical
Synonym : cease, finish, stop, terminate
ตัวอย่างประโยค
The bronchioles terminate in a capillary bed.
Your rights stop where you infringe upon the rights of other.
My property ends by the bushes.
The symphony ends in a pianissimo.

16. end [verb]
Definition : bring to an end or halt
Synonym : terminate
ตัวอย่างประโยค
She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime.
The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WW I.

17. end [verb]
Definition : be the end of
be the last or concluding part of
Synonym : terminate
ตัวอย่างประโยค
This sad scene ended the movie.

18. end [verb]
Definition : put an end to
ตัวอย่างประโยค
The terrible news ended our hopes that he had survived.


ETdict.com, Copyright ©