คำแปล endeavor แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ endeavor อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

endeavor แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. endeavor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความพยายาม
Synonym : attempt, effort, try
คำที่เกี่ยวข้อง : ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ

2. endeavor [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พยายาม (คำทางการ)
Synonym : attempt, strive, try
คำที่เกี่ยวข้อง : อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does endeavor mean?
The meaning of endeavor .
1. endeavor [noun]
Definition : a purposeful or industrious undertaking (especially one that requires effort or boldness)
Synonym : endeavour, enterprise
ตัวอย่างประโยค
He had doubts about the whole enterprise.

2. endeavor [noun]
Definition : earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something
Synonym : attempt, effort, endeavour, try
ตัวอย่างประโยค
Made an effort to cover all the reading material.
Wished him luck in his endeavor.
She gave it a good try.

3. endeavor [verb]
Definition : attempt by employing effort
Synonym : endeavour, strive
ตัวอย่างประโยค
We endeavor to make our customers happy.


ETdict.com, Copyright ©