คำแปล endless แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ endless อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

endless แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. endless [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่สิ้นสุด
Synonym : illimitable, limitless, unceasing, unending
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน

2. endless [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does endless mean?
The meaning of endless .
1. endless [adjective]
Definition : tiresomely long
seemingly without end
Synonym : eternal, interminable
ตัวอย่างประโยค
Endless debates.
An endless conversation.
The wait seemed eternal.
Eternal quarreling.
An interminable sermon.

2. endless [adjective]
Definition : infinitely great in number
ตัวอย่างประโยค
Endless waves.

3. endless [adjective]
Definition : having no known beginning and presumably no end
Synonym : dateless, sempiternal
ตัวอย่างประโยค
The dateless rise and fall of the tides.
Time is endless.
Sempiternal truth.

4. endless [adjective]
Definition : having the ends united so as to form a continuous whole
ตัวอย่างประโยค
An endless chain.


ETdict.com, Copyright ©