คำแปล enough แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ enough อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

enough แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. enough [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนที่พอเพียง
Synonym : abundance, adequacy, sufficiency
คำที่เกี่ยวข้อง : ความพอเพียง

2. enough [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พอเพียง
Synonym : adequate, ample, sufficient
คำที่เกี่ยวข้อง : พอ, พอสมควร, เพียงพอ

3. enough [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : พอเพียง
Synonym : adequately, amply, sufficiently
คำที่เกี่ยวข้อง : พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้

4. enough [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุด!


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does enough mean?
The meaning of enough .
1. enough [noun]
Definition : an adequate quantity
a quantity that is large enough to achieve a purpose
Synonym : sufficiency
ตัวอย่างประโยค
Enough is as good as a feast.
There is more than a sufficiency of lawyers in this country.

2. enough [adjective]
Definition : sufficient for the purpose
Synonym : adequate, decent
ตัวอย่างประโยค
An adequate income.
The food was adequate.
A decent wage.
Enough food.
Food enough.

3. enough [adverb]
Definition : as much as necessary
Synonym : plenty
ตัวอย่างประโยค
Have I eaten enough?.
I've had plenty, thanks.


ETdict.com, Copyright ©