คำแปล entry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ entry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

entry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. entry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกรอกข้อมูล
คำที่เกี่ยวข้อง : การบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

2. entry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเข้า
Synonym : entrance

3. entry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่เข้าแข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง : สัตว์ที่เข้าแข่งขัน, สิ่งที่เข้าแข่งขัน

4. entry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิทธิในการเข้า
Synonym : admission, admittance


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does entry mean?
The meaning of entry .
1. entry [noun]
Definition : an item inserted in a written record

2. entry [noun]
Definition : the act of beginning something new
Synonym : debut, first appearance, introduction, launching, unveiling
ตัวอย่างประโยค
They looked forward to the debut of their new product line.

3. entry [noun]
Definition : a written record of a commercial transaction
Synonym : accounting entry, ledger entry

4. entry [noun]
Definition : something (manuscripts or architectural plans and models or estimates or works of art of all genres etc.) submitted for the judgment of others (as in a competition)
Synonym : submission
ตัวอย่างประโยค
Several of his submissions were rejected by publishers.
What was the date of submission of your proposal?.

5. entry [noun]
Definition : something that provides access (to get in or get out)
Synonym : entrance, entranceway, entree, entryway
ตัวอย่างประโยค
They waited at the entrance to the garden.
Beggars waited just outside the entryway to the cathedral.

6. entry [noun]
Definition : the act of entering
Synonym : entering, entrance, incoming, ingress
ตัวอย่างประโยค
She made a grand entrance.


ETdict.com, Copyright ©