คำแปล equal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ equal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

equal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. equal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน
Synonym : match, parallel

2. equal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเท่ากัน
Synonym : even, identical, similar
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม

3. equal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เทียมกัน
Synonym : equate

4. equal [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เท่ากัน
Synonym : match, parallel
คำที่เกี่ยวข้อง : เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does equal mean?
The meaning of equal .
1. equal [noun]
Definition : a person who is of equal standing with another in a group
Synonym : compeer, match, peer

2. equal [verb]
Definition : be identical or equivalent to
Synonym : be
ตัวอย่างประโยค
One dollar equals 1,000 rubles these days!.

3. equal [verb]
Definition : be equal to in quality or ability
Synonym : match, rival, touch
ตัวอย่างประโยค
Nothing can rival cotton for durability.
Your performance doesn't even touch that of your colleagues.
Her persistence and ambition only matches that of her parents.

4. equal [verb]
Definition : make equal, uniform, corresponding, or matching
Synonym : equalise, equalize, equate, match
ตัวอย่างประโยค
Let's equalize the duties among all employees in this office.
The company matched the discount policy of its competitors.

5. equal [adjective]
Definition : having the same quantity, value, or measure as another
ตัวอย่างประโยค
On equal terms.
All men are equal before the law.

6. equal [adjective]
Definition : having the requisite qualities or resources to meet a task
Synonym : adequate
ตัวอย่างประโยค
She had adequate training.
Her training was adequate.
She was adequate to the job.
He was equal to the task.


ETdict.com, Copyright ©