คำแปล error แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ error อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

error แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. error [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อผิดพลาด
Synonym : fault, mistake, oversight
คำที่เกี่ยวข้อง : ความผิดพลาด

2. error [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเชื่อที่ผิด
Synonym : delusion, fallacy, misunderstanding


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does error mean?
The meaning of error .
1. error [noun]
Definition : a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention
Synonym : fault, mistake
ตัวอย่างประโยค
He made a bad mistake.
She was quick to point out my errors.
I could understand his English in spite of his grammatical faults.

2. error [noun]
Definition : inadvertent incorrectness
Synonym : erroneousness

3. error [noun]
Definition : a misconception resulting from incorrect information
Synonym : erroneous belief

4. error [noun]
Definition : (baseball) a failure of a defensive player to make an out when normal play would have sufficed
Synonym : misplay

5. error [noun]
Definition : departure from what is ethically acceptable
Synonym : wrongdoing

6. error [noun]
Definition : (computer science) the occurrence of an incorrect result produced by a computer
Synonym : computer error

7. error [noun]
Definition : part of a statement that is not correct
Synonym : mistake
ตัวอย่างประโยค
The book was full of errors.


ETdict.com, Copyright ©