คำแปล established แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ established อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

established แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. established [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง)
Synonym : confirmed, ratified, valid


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does established mean?
The meaning of established .
1. established [adjective]
Definition : brought about or set up or accepted
especially long established
Synonym : constituted
ตัวอย่างประโยค
The established social order.
Distrust the constituted authority.
A team established as a member of a major league.
Enjoyed his prestige as an established writer.
An established precedent.
The established Church.

2. established [adjective]
Definition : settled securely and unconditionally
Synonym : accomplished, effected
ตัวอย่างประโยค
That smoking causes health problems is an accomplished fact.

3. established [adjective]
Definition : conforming with accepted standards
Synonym : conventional
ตัวอย่างประโยค
A conventional view of the world.

4. established [adjective]
Definition : shown to be valid beyond a reasonable doubt
ตัวอย่างประโยค
The established facts in the case.

5. established [adjective]
Definition : introduced from another region and persisting without cultivation
Synonym : naturalized


ETdict.com, Copyright ©