คำแปล establishment แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ establishment อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

establishment แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. establishment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การสถาปนา
Synonym : founding, institution
คำที่เกี่ยวข้อง : การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does establishment mean?
The meaning of establishment .
1. establishment [noun]
Definition : the act of forming or establishing something
Synonym : constitution, formation, organisation, organization
ตัวอย่างประโยค
The constitution of a PTA group last year.
It was the establishment of his reputation.
He still remembers the organization of the club.

2. establishment [noun]
Definition : an organization founded and united for a specific purpose
Synonym : institution

3. establishment [noun]
Definition : the persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something
Synonym : administration, brass, governance, governing body, organisation, organization
ตัวอย่างประโยค
He claims that the present administration is corrupt.
The governance of an association is responsible to its members.
He quickly became recognized as a member of the establishment.

4. establishment [noun]
Definition : a public or private structure (business or governmental or educational) including buildings and equipment for business or residence

5. establishment [noun]
Definition : any large organization

6. establishment [noun]
Definition : (ecology) the process by which a plant or animal becomes established in a new habitat
Synonym : ecesis

7. establishment [noun]
Definition : the cognitive process of establishing a valid proof
Synonym : validation


ETdict.com, Copyright ©