คำแปล esteem แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ esteem อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

esteem แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. esteem [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเคารพ
Synonym : appreciation, regard, respect
คำที่เกี่ยวข้อง : ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ

2. esteem [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคารพ
Synonym : appreciate, respect, value
คำที่เกี่ยวข้อง : ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does esteem mean?
The meaning of esteem .
1. esteem [noun]
Definition : the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)
Synonym : regard, respect
ตัวอย่างประโยค
It is held in esteem.
A man who has earned high regard.

2. esteem [noun]
Definition : a feeling of delighted approval and liking
Synonym : admiration

3. esteem [noun]
Definition : an attitude of admiration or esteem
Synonym : regard, respect
ตัวอย่างประโยค
She lost all respect for him.

4. esteem [verb]
Definition : regard highly
think much of
Synonym : prise, prize, respect, value
ตัวอย่างประโยค
I respect his judgement.
We prize his creativity.

5. esteem [verb]
Definition : look on as or consider
Synonym : look on, look upon, regard as, repute, take to be, think of
ตัวอย่างประโยค
She looked on this affair as a joke.
He thinks of himself as a brilliant musician.
He is reputed to be intelligent.


ETdict.com, Copyright ©