คำแปล estimate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ estimate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

estimate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. estimate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตีราคา
Synonym : appraisal, evaluation
คำที่เกี่ยวข้อง : การประมาณค่า

2. estimate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประมาณ
Synonym : appraise, evaluate, guess
คำที่เกี่ยวข้อง : อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does estimate mean?
The meaning of estimate .
1. estimate [noun]
Definition : an approximate calculation of quantity or degree or worth
Synonym : approximation, estimation, idea
ตัวอย่างประโยค
An estimate of what it would cost.
A rough idea how long it would take.

2. estimate [noun]
Definition : a judgment of the qualities of something or somebody
Synonym : estimation
ตัวอย่างประโยค
Many factors are involved in any estimate of human life.
In my estimation the boy is innocent.

3. estimate [noun]
Definition : a document appraising the value of something (as for insurance or taxation)
Synonym : appraisal, estimation

4. estimate [noun]
Definition : a statement indicating the likely cost of some job
ตัวอย่างประโยค
He got an estimate from the car repair shop.

5. estimate [noun]
Definition : the respect with which a person is held
Synonym : estimation
ตัวอย่างประโยค
They had a high estimation of his ability.

6. estimate [verb]
Definition : judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)
Synonym : approximate, gauge, guess, judge
ตัวอย่างประโยค
I estimate this chicken to weigh three pounds.

7. estimate [verb]
Definition : judge to be probable
Synonym : calculate, count on, figure, forecast, reckon


ETdict.com, Copyright ©