คำแปล evade แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ evade อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

evade แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. evade [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี)
Synonym : avoid, elude
คำที่เกี่ยวข้อง : หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does evade mean?
The meaning of evade .
1. evade [verb]
Definition : avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)
Synonym : circumvent, dodge, duck, elude, fudge, hedge, parry, put off, sidestep, skirt
ตัวอย่างประโยค
He dodged the issue.
She skirted the problem.
They tend to evade their responsibilities.
He evaded the questions skillfully.

2. evade [verb]
Definition : escape, either physically or mentally
Synonym : bilk, elude
ตัวอย่างประโยค
The thief eluded the police.
This difficult idea seems to evade her.
The event evades explanation.

3. evade [verb]
Definition : practice evasion
ตัวอย่างประโยค
This man always hesitates and evades.

4. evade [verb]
Definition : use cunning or deceit to escape or avoid
ตัวอย่างประโยค
The con man always evades.


ETdict.com, Copyright ©