คำแปล exclusive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ exclusive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

exclusive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term exclusive was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does exclusive mean?
The meaning of exclusive .
1. exclusive [noun]
Definition : a news report that is reported first by one news organization
Synonym : scoop
ตัวอย่างประโยค
He got a scoop on the bribery of city officials.

2. exclusive [adjective]
Definition : not divided or shared with others
Synonym : sole
ตัวอย่างประโยค
They have exclusive use of the machine.
Sole rights of publication.

3. exclusive [adjective]
Definition : excluding much or all
especially all but a particular group or minority
ตัวอย่างประโยค
Exclusive clubs.
An exclusive restaurants and shops.

4. exclusive [adjective]
Definition : not divided among or brought to bear on more than one object or objective
Synonym : single, undivided
ตัวอย่างประโยค
Judging a contest with a single eye.
A single devotion to duty.
Undivided affection.
Gained their exclusive attention.


ETdict.com, Copyright ©