คำแปล execution แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ execution อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

execution แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. execution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบังคับตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง : การบังคับใช้ตามกฎหมาย

2. execution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การประหารชีวิต
Synonym : capital punishment, killing

3. execution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ิการดำเนินการ
Synonym : administration
คำที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ, การปฏิบัติการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does execution mean?
The meaning of execution .
1. execution [noun]
Definition : putting a condemned person to death
Synonym : capital punishment, death penalty, executing

2. execution [noun]
Definition : the act of performing
of doing something successfully
using knowledge as distinguished from merely possessing it
Synonym : carrying into action, carrying out, performance
ตัวอย่างประโยค
They criticised his performance as mayor.
Experience generally improves performance.

3. execution [noun]
Definition : (computer science) the process of carrying out an instruction by a computer
Synonym : instruction execution

4. execution [noun]
Definition : (law) the completion of a legal instrument (such as a contract or deed) by signing it (and perhaps sealing and delivering it) so that it becomes legally binding and enforceable
Synonym : execution of instrument

5. execution [noun]
Definition : a routine court order that attempts to enforce the judgment that has been granted to a plaintiff by authorizing a sheriff to carry it out
Synonym : writ of execution

6. execution [noun]
Definition : the act of accomplishing some aim or executing some order
Synonym : carrying out, implementation
ตัวอย่างประโยค
The agency was created for the implementation of the policy.

7. execution [noun]
Definition : unlawful premeditated killing of a human being by a human being
Synonym : murder, slaying


ETdict.com, Copyright ©