คำแปล exhausted แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ exhausted อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

exhausted แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. exhausted [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งใช้หมดสิ้น
Synonym : consumed, depleted, used up
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ

2. exhausted [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหน็ดเหนื่อย
Synonym : fatigued, spent, tired out
คำที่เกี่ยวข้อง : หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does exhausted mean?
The meaning of exhausted .
1. exhausted [adjective]
Definition : drained of energy or effectiveness
extremely tired
completely exhausted
Synonym : dog-tired, fagged, fatigued, played out, spent, washed-out, worn-out, worn out
ตัวอย่างประโยค
The day's shopping left her exhausted.
He went to bed dog-tired.
Was fagged and sweaty.
The trembling of his played out limbs.
Felt completely washed-out.
Only worn-out horses and cattle.
You look worn out.

2. exhausted [adjective]
Definition : depleted of energy, force, or strength
Synonym : spent
ตัวอย่างประโยค
Impossible to grow tobacco on the exhausted soil.
The exhausted food sources.
Exhausted oil wells.

3. exhausted [adjective]
Definition : drained physically
ตัวอย่างประโยค
The day's events left her completely exhausted--her strength drained.


ETdict.com, Copyright ©