คำแปล expedition แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ expedition อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

expedition แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. expedition [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเตรียมพร้อม
Synonym : alacrity, dispatch, promptness
คำที่เกี่ยวข้อง : ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว

2. expedition [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง)
Synonym : company, party, team
คำที่เกี่ยวข้อง : คณะผู้เดินทาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does expedition mean?
The meaning of expedition .
1. expedition [noun]
Definition : a military campaign designed to achieve a specific objective in a foreign country
Synonym : hostile expedition, military expedition

2. expedition [noun]
Definition : an organized group of people undertaking a journey for a particular purpose
ตัวอย่างประโยค
An expedition was sent to explore Mars.

3. expedition [noun]
Definition : a journey organized for a particular purpose

4. expedition [noun]
Definition : a journey taken for pleasure
Synonym : excursion, jaunt, junket, outing, pleasure trip, sashay
ตัวอย่างประโยค
Many summer excursions to the shore.
It was merely a pleasure trip.
After cautious sashays into the field.

5. expedition [noun]
Definition : the property of being prompt and efficient
Synonym : despatch, dispatch, expeditiousness
ตัวอย่างประโยค
It was done with dispatch.


ETdict.com, Copyright ©