คำแปล explore แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ explore อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

explore แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. explore [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สำรวจ
Synonym : discover
คำที่เกี่ยวข้อง : ขุดคุ้ย, เสาะหา

2. explore [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สำรวจ
Synonym : discover
คำที่เกี่ยวข้อง : ขุดคุ้ย, เสาะหา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does explore mean?
The meaning of explore .
1. explore [verb]
Definition : inquire into
Synonym : research, search
ตัวอย่างประโยค
The students had to research the history of the Second World War for their history project.
He searched for information on his relatives on the web.
Scientists are exploring the nature of consciousness.

2. explore [verb]
Definition : travel to or penetrate into
ตัวอย่างประโยค
Explore unknown territory in biology.

3. explore [verb]
Definition : examine minutely

4. explore [verb]
Definition : examine (organs) for diagnostic purposes


ETdict.com, Copyright ©