คำแปล extensive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ extensive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

extensive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. extensive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : กว้างขวาง
Synonym : expanded, vast, wide
คำที่เกี่ยวข้อง : ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does extensive mean?
The meaning of extensive .
1. extensive [adjective]
Definition : large in spatial extent or range or scope or quantity
Synonym : extended
ตัวอย่างประโยค
An extensive Roman settlement in northwest England.
Extended farm lands.
Surgeons with extended experience.
They suffered extensive damage.

2. extensive [adjective]
Definition : broad in scope or content
Synonym : across-the-board, all-embracing, all-encompassing, all-inclusive, blanket, broad, encompassing, panoptic, wide
ตัวอย่างประโยค
Across-the-board pay increases.
An all-embracing definition.
Blanket sanctions against human-rights violators.
An invention with broad applications.
A panoptic study of Soviet nationality.
Granted him wide powers.

3. extensive [adjective]
Definition : of agriculture
increasing productivity by using large areas with minimal outlay and labor
ตัวอย่างประโยค
Producing wheat under extensive conditions.
Agriculture of the extensive type.


ETdict.com, Copyright ©