คำแปล extract แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ extract อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

extract แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. extract [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร
Synonym : citation, excerpt, passage
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนที่ตัดตอนมา

2. extract [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ)
Synonym : cite, excerpt, quote
คำที่เกี่ยวข้อง : คัด, ตัดทอน

3. extract [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนออก
Synonym : pull out
คำที่เกี่ยวข้อง : ดึงออก

4. extract [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สกัดออกมา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does extract mean?
The meaning of extract .
1. extract [noun]
Definition : a solution obtained by steeping or soaking a substance (usually in water)
Synonym : infusion

2. extract [noun]
Definition : a passage selected from a larger work
Synonym : excerpt, excerption, selection
ตัวอย่างประโยค
He presented excerpts from William James' philosophical writings.

3. extract [verb]
Definition : remove, usually with some force or effort
also used in an abstract sense
Synonym : draw out, pull, pull out, pull up, take out
ตัวอย่างประโยค
Pull weeds.
Extract a bad tooth.
Take out a splinter.
Extract information from the telegram.

4. extract [verb]
Definition : get despite difficulties or obstacles
ตัวอย่างประโยค
I extracted a promise from the Dean for two new positions.

5. extract [verb]
Definition : deduce (a principle) or construe (a meaning)
Synonym : draw out, educe, elicit, evoke
ตัวอย่างประโยค
We drew out some interesting linguistic data from the native informant.

6. extract [verb]
Definition : extract by the process of distillation
Synonym : distil, distill
ตัวอย่างประโยค
Distill the essence of this compound.

7. extract [verb]
Definition : separate (a metal) from an ore

8. extract [verb]
Definition : obtain from a substance, as by mechanical action
Synonym : express, press out
ตัวอย่างประโยค
Italians express coffee rather than filter it.

9. extract [verb]
Definition : take out of a literary work in order to cite or copy
Synonym : excerpt, take out

10. extract [verb]
Definition : calculate the root of a number


ETdict.com, Copyright ©