คำแปล fail แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fail อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fail แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fail [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ล้มเหลว
Synonym : unsuccess
คำที่เกี่ยวข้อง : ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล

2. fail [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้ผิดหวัง

3. fail [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้สอบไม่ผ่าน
Synonym : incapable
คำที่เกี่ยวข้อง : สอบตก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fail mean?
The meaning of fail .
1. fail [verb]
Definition : fail to do something
leave something undone
Synonym : neglect
ตัวอย่างประโยค
She failed to notice that her child was no longer in his crib.
The secretary failed to call the customer and the company lost the account.

2. fail [verb]
Definition : be unsuccessful
Synonym : go wrong, miscarry
ตัวอย่างประโยค
Where do today's public schools fail?.
The attempt to rescue the hostages failed miserably.

3. fail [verb]
Definition : disappoint, prove undependable to
abandon, forsake
Synonym : betray
ตัวอย่างประโยค
His sense of smell failed him this time.
His strength finally failed him.
His children failed him in the crisis.

4. fail [verb]
Definition : stop operating or functioning
Synonym : break, break down, conk out, die, give out, give way, go, go bad
ตัวอย่างประโยค
The engine finally went.
The car died on the road.
The bus we travelled in broke down on the way to town.
The coffee maker broke.
The engine failed on the way to town.
Her eyesight went after the accident.

5. fail [verb]
Definition : be unable
ตัวอย่างประโยค
I fail to understand your motives.

6. fail [verb]
Definition : judge unacceptable
ตัวอย่างประโยค
The teacher failed six students.

7. fail [verb]
Definition : fail to get a passing grade
Synonym : bomb, flunk, flush it
ตัวอย่างประโยค
She studied hard but failed nevertheless.
Did I fail the test?.

8. fail [verb]
Definition : fall short in what is expected
ตัวอย่างประโยค
She failed in her obligations as a good daughter-in-law.
We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust.

9. fail [verb]
Definition : become bankrupt or insolvent
fail financially and close
ตัวอย่างประโยค
The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor.
A number of banks failed that year.

10. fail [verb]
Definition : prove insufficient
Synonym : give out, run out
ตัวอย่างประโยค
The water supply for the town failed after a long drought.

11. fail [verb]
Definition : get worse
ตัวอย่างประโยค
Her health is declining.


ETdict.com, Copyright ©