คำแปล faint แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ faint อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

faint แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. faint [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เจือจาง
คำที่เกี่ยวข้อง : เลือนๆ, เลือน, มัว, บาง, จาง, อ่อน, เบาบาง

2. faint [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อ่อนกำลัง
Synonym : dizzy
คำที่เกี่ยวข้อง : อ่อนแอ

3. faint [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เฉื่อย
Synonym : unenthusiastic
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่กระตือรือร้น

4. faint [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นลม
คำที่เกี่ยวข้อง : หมดสติ

5. faint [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาวะของคนที่เป็นลม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does faint mean?
The meaning of faint .
1. faint [noun]
Definition : a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain
Synonym : deliquium, swoon, syncope

2. faint [verb]
Definition : pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain
Synonym : conk, pass out, swoon

3. faint [adjective]
Definition : deficient in magnitude
barely perceptible
lacking clarity or brightness or loudness etc
Synonym : weak
ตัวอย่างประโยค
A faint outline.
The wan sun cast faint shadows.
The faint light of a distant candle.
Weak colors.
A faint hissing sound.
A faint aroma.
A weak pulse.

4. faint [adjective]
Definition : lacking clarity or distinctness
Synonym : dim, shadowy, vague, wispy
ตัวอย่างประโยค
A dim figure in the distance.
Only a faint recollection.
Shadowy figures in the gloom.
Saw a vague outline of a building through the fog.
A few wispy memories of childhood.

5. faint [adjective]
Definition : lacking strength or vigor
Synonym : feeble
ตัวอย่างประโยค
Damning with faint praise.
Faint resistance.
Feeble efforts.
A feeble voice.

6. faint [adjective]
Definition : weak and likely to lose consciousness
Synonym : light, light-headed, lightheaded, swooning
ตัวอย่างประโยค
Suddenly felt faint from the pain.
Was sick and faint from hunger.
Felt light in the head.
A swooning fit.
Light-headed with wine.
Light-headed from lack of sleep.

7. faint [adjective]
Definition : indistinctly understood or felt or perceived
ตัวอย่างประโยค
A faint clue to the origin of the mystery.
Haven't the faintest idea.

8. faint [adjective]
Definition : lacking conviction or boldness or courage
Synonym : faint-hearted, fainthearted, timid
ตัวอย่างประโยค
Faint heart ne'er won fair lady.


ETdict.com, Copyright ©