คำแปล faith แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ faith อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

faith แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. faith [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศรัทธา
Synonym : loyalty, trust
Antonym : distrust,doubt
คำที่เกี่ยวข้อง : ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does faith mean?
The meaning of faith .
1. faith [noun]
Definition : a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny
Synonym : religion, religious belief
ตัวอย่างประโยค
He lost his faith but not his morality.

2. faith [noun]
Definition : complete confidence in a person or plan etc
Synonym : trust
ตัวอย่างประโยค
He cherished the faith of a good woman.
The doctor-patient relationship is based on trust.

3. faith [noun]
Definition : an institution to express belief in a divine power
Synonym : organized religion, religion
ตัวอย่างประโยค
He was raised in the Baptist religion.
A member of his own faith contradicted him.

4. faith [noun]
Definition : loyalty or allegiance to a cause or a person
ตัวอย่างประโยค
Keep the faith.
They broke faith with their investors.


ETdict.com, Copyright ©